Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü yapılacak olan Tanıtım ve Tasarım malzemeleri alımı ihalesi yapılacaktır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü yapılacak olan Tanıtım ve Tasarım malzemeleri alımı ihalesi yapılacaktır.

       Fırat Kalkınma Ajansı 2011 çalışmalarında "Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı" adı altında yapılan proje teklif çağrısı kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan "Elazığ Fotoğraf Festivali" konulu projemiz Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

      14.02.2012 Salı günü saat 14.00'de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü yapılacak olan Tanıtım ve Tasarım Malzemeleri alımı ihalesi Müdürlüğümüz'de  yapılacaktır.

      İhale için gerekli olan bilgi ve Dökümanları Elazığ İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden temin edilebilir.
İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 76.291,00 - 152.588,00


TANITMA VE TASARIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tanıtma ve tasarım malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/6447

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜLTÜR MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CD.HÜKÜMET KONAĞI 23100 ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

4242365854 - 4242330125

c) Elektronik Posta Adresi

:

kulturelaziz@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Valilik Zübeyde Hanım cad. Hükümet konağı 4. kat /ELAZIĞ

c) Teslim tarihleri

:

her faaliyet öncesi ilgili işler teslim edilecek son teslim tarihi 10.10.2012


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Zübeyde Hanım cad. Hükümet Konağı 4. kat ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati

:

14.02.2012 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili oda kaydı, basılı materyaller izin sertifikası(5846)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Zübeyde Hanım cad. Hükümet Konağı 4. kat ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Zübeyde Hanım cad. Hükümet Konağı 4. kat ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmışgün) takvim günüdür.