Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 21-23 Ekim 2022


ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ 1.jpeg.jpeg

ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ.jpeg.jpeg

KONGRE HAKKINDA
6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesinin organizesinde, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinin katkılarıyla 21-23 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenecektir.
Daha önceki Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde; şehir-medeniyet, şehir-tarih, şehir-insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din, kültür ve dil gibi kavramlar bağlamında tebliğler sunulmuş ve bu metinler kitap olarak yayımlanmıştır. 
Düzenlenecek 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresinde, şehir-mekân ana başlığı altında; şehir tarihi literatürüne katkı sağlayan şehir tarihi yazımı, eğitim, basın, gelenek, kentleşme, edebiyat ve mimari alanlarındaki çalışmaların konu edilmesi ve farklı bakış açılarının sunulması beklenmektedir. Bu konular üzerine farklı disiplinlerden araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel düzeyde tartışmalarının hem şehir çalışmaları hem de millî tarih ufkunun zenginleşmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

KONGRE BAŞLIKLARI
Kongrede sunulacak bildirilerin konu başlıkları, şehir-mekân ana başlığıyla ilişkilendirilmiştir.  Bildiri özetlerinin aşağıdaki başlıklar dikkate alınarak bilimsel bir dikkatle sunulması beklenmektedir. 
Şehir Tarihi Yazımı (Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar)
Şehir Tarihi Çalışmaları
Mekân ve Basın 
Mekân ve Edebiyat 
Mekân ve Gelenek
Mimari 
Mekân ve Eğitim Tarihi
Şehirleşme
 
1.GÜN - 21 EKİM 2022, CUMA

NEY DİNLETİSİ: 09: 00-09.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI: 09.30-10.15
Nazım Payam (Sempozyum Kurulu Adına)
Prof. Dr. Necip İlhan (İzzetpaşa Vakfı Başkanı)
D. Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)
Prof. Dr. Fahrettin Göktaş (Fırat Üniversitesi Rektörü)
Şahin Şerifoğulları (Elazığ Belediye Başkanı)
Dr. Ömer Toraman (Elazığ Valisi)

ARA: 10.15-10.40

AÇILIŞ OTURUMU: 10.40-12.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Kılıç / Şehir Tarihi Yazımı Üzerine Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. İlhan Şahin / Osmanlı Şehirlerinin ve Şehirleşmenin Temel Özellikleri 
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal / Osmanlı Şehir Tarihi Çalışmalarında İhmal Edilen Bir  
Unsur: Askerîler

ÖĞLE ARASI: 12.00-14.00

BİRİNCİ OTURUM: 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Nazım Payam
Metin Önal Mengüşoğlu / Cümle Kapısı Mühürlü Mekânlarda Sevdaya Dönüşen Sanat ve Edebiyat
Dr. M. Naci Onur / Elazığ Tarihi İçinde Divân Şairleri
Fahri Tuna / Şehirlerin Üç Bilinmeyenli Bir Denklemi: Mekân-İnsan Dostluğu

İKİNCİ OTURUM: 14.00-15.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Orçan
Prof. Dr. Muhammet Beşir Aşan / Yukarı Fırat Havzasında Türk İskân İzleri Üzerine 
Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Murat Çelik / 12.-16. Yüzyıllar Arasında Avrupa’da Tesis Edilmiş Üniversiteler İle 
Şehirleri
Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat / Osmanlı Hâkimiyetinde Diyarbekir Şehrinin Mekansal Gelişimi
Dr. Öğretim Üyesi Öner Tolan / Türk Fethi Öncesi Erzurum Şehri: İdari ve Sosyo-ekonomik Değişimler

ARA: 15.15-15.45

ÜÇÜNCÜ OTURUM: 15.45-17.00
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Ünal
Prof. Dr. Mustafa Orçan / Kent ve İdeoloji Bir Başkentin Hikâyesi: Bişkek
Dr. Hasan Taşçı / İslâm Şehrinde Kamusal Hayatın Merkezi Olarak Çarşı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuğrul / Sofya’da Seyyid Hasan Paşa Vakfı’ndan Hareketle 
Osmanlı’da Kamusal Alanın Vakfı Meselesi
Prof. Dr. Hasan Tutar & Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu / Geleneksel ve Modern Tasavvurda 
İnsan ve Mekân İlişkisi: Göstergebilimsel Bir İnceleme

DÖRDÜNCÜ OTURUM: 15.45-17.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muhammed Enes Kala
Prof. Dr. Beyhan Kanter / Osmanlı Dönemi Kadın Dergilerinde Anadolu
Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz / Şehrin Dil İçindeki Yolculuğu: Edebî Hafızada Harput
Doç. Dr. Muhammed Hüküm / Mimar Vedat Dalokay’ın Kolo Romanı Üzerine Bir 
Değerlendirme
Doç. Dr. Taner Namlı / Bir Mekân Alegorisi ve Modernizmin Cinayeti: Bahaeddin Özkişi’nin Sokakta Romanı

2. GÜN: 22 EKİM 2020, CUMARTESİ


BEŞİNCİ OTURUM: 10.30-11.45 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu
Prof. Dr. Bahir Selçuk / Baba Yurdunda Maziyi Temaşa: Mekân Zaman İlişkisi Bağlamında 
İsmail Safâ’nın “Mevlid-i Pederi Ziyaret” Şiiri
Doç. Dr. Ferda Atlı / Şehirsel Bedenler Bağlamında Servet-i Fünûn Edebiyatında Kadın
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Güler / Türk Edebiyatında Süreli Yayınlar ve Bizim Külliye 
Örneği
Dr. Gökşen Yıldırım / Şiir ve Şehir: Orhan Veli’nin Şiirlerinde Psikocoğrafya

ALTINCI OTURUM: 10.30-11.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tutar 
Prof. Dr. Ahmet Karataş / Tarihe Karışan Bir İlim Merkezi: Harput Yusuf Kâmil Paşa Medrese ve Kütüphanesi
Prof. Dr. Ünal Taşkın / Adıyaman İlinin Kentsel Gelişimi
Dr. Öğretim Görevlisi Mumin Omerov / Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinin İnkişafında 
Vakıfların Rolü: Radoviş Örneği
Prof. Dr. Hasanov Elnur Letifoğlu / Şehir Kültürü Örneği Olarak Gencenin Yer Değişimi
ÖĞLE ARASI: 11.45-13.30
YEDİNCİ OTURUM: 13.30-14.45
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Birol Bulut 
Prof. Dr. Mehmet Karagöz / Cennet Misali: Osmanlı Şehri “İnsanın Nazarî ve Amelî Keşfî 
Olarak Mekân”
Prof. Dr. Yahya Başkan / İlk Dönem Fetihleri Sonrasında Osmanlı Şehirlerinde Gayri Müslimlerin Durumu
Doç. Dr. Özlem Başarır / XVIII. Yüzyılda Osmanlı Şehir Toplumunun Seçkinleri: Mora Özelinde Yerel İleri Gelenler/Ayanlar ve Varoluş Dayanakları
Doç. Dr. Yavuz Haykır / Şehrin Hafızasında Bir Yapı: Elazığ Halkevi (Elazığ Öğretmenevi)

SEKİZİNCİ OTURUM: 13.30-14.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedim Bakırcı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Köse / Kent Dokusu Kent Planlama ve Coğrafya Bilgi Sistemleri
Yunus Emre Vural / Deprem Sonrası Kentleşme ve Mekân
Süleyman Yapıcı / Salnamelere Göre Elazığ’da Eğitim (Medrese ve Mektepler)
Mithat Coşkun / Mimarlıkta Kentleşme ve Mekân Kavramı

ARA: 14.45-15.15

DOKUZUNCU OTURUM: 15.15-16.30
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuğrul
Doç. Dr. Mehmet Ulucan / Şehir, Şiir, Musiki: Harput/Elâzığ
Doç. Dr. Gülda Çetindağ Süme  / Dilşad Hanım’dan Naşide Gökbudak’a Sekizinci Şehrin Kültür Aktarımı
Dr. Öğretim Görevlisi Handan Haykır / Elazığ Kültür ve Basın Hayatında Bir Kesit: Elazığ-Harput Sesi Gazetesi
Prof. Dr. Rahman Ademi / 13 Kasım 1882- 29 Mart 1890 Yılları Arasında Kalkandelen 
Kasabası ve Köylerine İskân Olunan Muhacirler

ONUNCU OTURUM: 15.15-16.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taner Namlı
Prof. Dr. Nedim Bakırcı / Tarih ve Efsane İlişkisi Üzerine
Dr. Öğr. Üyesi Birol Azar / Halk Hukuku Penceresinden Aidiyet Oluşumu
Dr. Öğr. Üyesi Birol İpek / Şehirlerimizde Su Mekânları
Seval Koçoğlu Turgut / Yüzeysellik ve Derinlik Bağlamında Şehrin ve Bireyin Hafızası

KAPANIŞ KONUŞMALARI: 16.30-17.00
D. Mehmet Doğan
Prof. Dr. Orhan Kılıç
Prof. Dr. İlhan Şahin
Nazım Payam