Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Duyuru:Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine Adaylık Başvurusu Hakkında

İlimizde hizmet veren Kültür ve Turizm  Bakanlığından Turizm İşletme Belgeli tüm konaklama  tesislerine ve yeme içme tesislerine duyurulur.

 

Adaylık Başvurusu Süreci:

Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık başvuruları, 7183 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte belirtilen hükümler kapsamında değerlendirilmek üzere süresi içerisinde Bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans Temsilciliğine) veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine elden teslim yoluyla şahsen veya vekil aracılığıyla yapılır. Süresinde yapılmayan adaylık başvuruları reddedilir. Eksik belgelerin tamamlanması için son başvuru tarihinden itibaren 3 günü geçmemek üzere ek süre verilebilir. Gerekli görülmesi halinde adaylardan ek bilgi/belge talep edilebilecektir.

            Bu kapsamda, adaylık başvuruları; kesinleştirilen seçmen listelerinin Bakanlığın ve ajansın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte, 3 - 18 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

                                                                                                          

Adaylık Başvuruları İçin Aranan Nitelikler:

 

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

e) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

f) Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi,

g) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

h) Turizm payı borcunun bulunmaması.

Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adaylık Başvurularında Aşağıda
Yer Alan Belgelerin Verilmesi Gereklidir:

 

  1. Ajans Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık başvuru dilekçesi,
  2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya resmî nitelikte belge örneği,
  3. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda adaylık başvurusu için özel olarak düzenlenen noter onaylı vekâletname aslı,
  4. Adli sicil kaydı beyan formu,
  5. Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adaylar için memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı,
  6. Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunduğuna ilişkin belgeler,
  7. Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından, aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri,
  8. Turizm payı borcunun bulunmadığına ilişkin belge.

 

 


Yönetim Kurulu Adaylık Süreci Detaylı Bilgi

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (https://tga.ktb.gov.tr/)