Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TGA Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Adaylar ve Oy Kullanma İşlemleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı; Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla ülkemizin  turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmakta, destek ve kaynak sağlamaktadır.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimleri, 25 Aralık 2022 Pazar günü 7 coğrafi bölgede, 28 ildeki 35 farklı noktada yapılacaktır. Doğu Anadolu Bölgesinde oy kullanmak için Elazığ, Erzurum ve Van olmak üzere 3 il belirlenmiştir. İlimizde oy kullanmak için belirlenen seçim noktası Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezidir.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirtilen üyelerden oluşacaktır.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı (YK Başkanı),
 • Tanıtma Genel Müdürü,
 • Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi,
 • Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi,
 • Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere;
 • Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden üçer üye,
 • Ege Bölgesinden iki üye,
 • Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri on iki kişi,
 • Bakanlıktan turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle üç yıl süreyle belirlenecek bir kişi olmak üzere; toplam on sekiz üyeden oluşmaktadır.

Seçimde sadece Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli konaklama tesisleri, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli Tesisler ve Turizm İşletmesi Belgeli Yiyecek-İçecek Tesisleri 25 Aralık 2022 Pazar günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde saat 08.00 – 17.00  arasında oy kullanacaklardır.

Yönetim kurulu üyeliği için Doğu Anadolu Bölgesindeki konaklama tesislerini temsilen, ilimizden Cuma Gülnar (Akar Otel) ve Van ilinden Emel Elik Bezaroğlu olmak üzere  iki aday seçimlerde yarışacaktır.

OY VERECEK İŞLETMELERİMİZİN  DİKKATİNE

 SEÇİM YÖNERGESİNİN 24. MADDESİNE GÖRE OY KULLANACAK İŞLETMELERİN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR:

MADDE 24- (1)Seçimlerde tüzel kişiler yetkili temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir. Bir tesis adına oy verecekler başka bir tesis adına vekaleten de olsa oy kullanamaz. Seçimlerde tüzel kişiliği haiz Bakanlıktan işletme belgesi sahipleri adına oy kullanımına ilişkin temsil yetkisi kapsamında aşağıdaki nitelikler ve belgeler aranır;

 1. Yetkilendirilen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen kişilerden olmaması,
 2. Yetkilendirilen kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmî nitelikteki belgelerden birisi,
 3. Temsil edilen tüzel kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan imza sirkülerinin örneği veya bu kapsamda düzenlenmiş olan diğer temsil ve ilzama ilişkin belgenin örneği,
 4. Bakanlık turizm işletmesi belgesinin fotokopisi,
 5. Yetkilendirilen kişinin temsile yetkili olduğunu belirten ve usulüne uygun şekilde düzenlenen yetkilendirme belgesi

 

(2) Seçmen listelerinde yer alan Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) adına oy kullanımına ilişkin temsil yetkisi kapsamında aşağıdaki nitelikler ve belgeler aranır. Bir tesis adına oy verecekler başka bir tesis adına vekaleten de olsa oy kullanamaz. Bizzat seçmen tarafından oy kullanılması durumunda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin ibrazı yeterlidir.

a) Yetkilendirilen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen kişilerden olmaması,

b) Yetkilendirilen kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmî nitelikteki belgelerden birisi,

c) Bakanlık turizm işletmesi belgesinin fotokopisi,

ç) Yetkilendirilen kişinin temsile yetkili olduğunu belirten ve usulüne uygun şekilde düzenlenen yetkilendirme belgesi,

 

OY KULLANACAK KESİNLEŞMİŞ  SEÇMEN LİSTESİ