Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları Tablosu


HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Hizmetin Tamamlanma Süresi

1

Çekim İzni

(Sinema, Dizi, Reklam, Klip, TV Program)

1)       Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi

2)       Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının fotokopisi

3)       Faaliyet Belgesinin fotokopisi

4)       Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi

5)       Şirketin Antetli Kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe

6)       Banka Dekontu

4 Gün

2

Çekim İzni

(Amatör Kısa Metraj, Öğrenci)

1)       Dilekçe

2)       Nüfus Cüzdanı / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

4 Gün

3

Müzelerde film ve fotoğraf çekim izni

1)       Dilekçe(Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

2)       Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri

3)       Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

4)       Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması

4 Gün

4

Sertifika Yenileme İşlemleri

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra;

1)       Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

2)       Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)

3)       Eski Sertifikanın Aslı

4)       Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

5)       Dilekçe (ıslak imzalı)

6)       İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.)

7)       Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

8)       İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

9)       Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler

4 Gün

5

Şirketlerin Sertifika Başvuruları

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra;

1)       Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

2)       Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)

3)       İmza Sirküleri

4)       Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

5)       Dilekçe (ıslak imzalı)

6)       Noter Tasdikli Vekaletname

7)       Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

8)       Vergi Levhası

9)       İlk sertifika başvurusunda Belediyeden alınan İşyeri Açma Ruhsatı

10)    İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

11)    Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler

4 Gün

6

Şahıs Firmalarının Sertifika Başvuruları

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra;

1)       Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

2)       Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)

3)       İmza Sirküleri

4)       Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

5)       Dilekçe (ıslak imzalı)

6)       Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

7)       İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

8)       Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler

4 Gün

7

Dernek ve Vakıfların Sertifika Başvuruları

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra;

1)       Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte)

2)       İmza Beyannamesi

3)       Dilekçe (ıslak imzalı)

4)       Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

5)       Yetki Belgesi veya Vekâletname

6)       Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

7)       İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

8)       Varsa www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen diğer belgeler

4 Gün

8

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Yemek, Tiyatro vb. gibi etkinlikler için)

1)       Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)

2)       Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

3)       Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

4 Gün

9

Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi

1)       Başvuru Dilekçesi,

2)       Ticaret Sicil Gazetesi,

3)       İmza Sirküleri,

4)       Teminat,

5)       Sigorta Poliçesi,

6)       Denize Elverişlilik Belgesi,

7)       Vekaletname,

8)       Tonilato Belgesi,

9)       Kira Sözleşmesi,

10)    Gemi Tasdiknamesi,

11)    Yüzer Deniz Turizmi Aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylı harita,

12)    Teknenin Broşürü.                      

5 Gün

10

Yıllık Fiyat Tarifesi Onayı

(Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu- Tebliğ No:2008/2)

Tarife Onayı

1)       Fiyat Tarifesi Tesis Formu

1 Gün

11

Elektrik Enerjisi Desteği

Teşvik

1)       Ticaret Sicil Gazetesi

2)       İmza Sirküleri

3)       Çevreye Duyarlı Turizm İşletme Belgesi

4)       Beyan ve Taahhüt

5)       İşletme Bilgileri

6)       SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı

3 Ay

12

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi Tespiti

(Arazi Tahsis-Satış ve Kiralanması-Kum Ocağı v.b.)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

1)       Ada Röleve Krokisi

2)       Ölçü Krokisi

3)       1/5000 Ölçekli Plan

4)       2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2 Ay

13

Denetleme ve Şikayet Defteri

Defter Onayı

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

1)       Şikayet Defteri

2)       Denetleme Defteri

1 Gün

14

BİMER Başvuruları,

Müdürlüğümüze e- posta ve Direk başvurular.

1)       Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilip başvuru sahibine cevap verilmektedir.

1 – 15 Gün

15

Turizm Seyahat Acentası İşletme Belgesi (1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu)

Acenta Belgesi Teslimi

1)       Banka Dekontu

2)       Ticaret Sicil Gazetesi

3)       İşletme ve İşletmeci Bilgileri ( Acenta Müdürü, Enformasyon Memuru bilgileri)

1 Gün

16

Turizm İşletme Belgesi              (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

İşletme Belgesi Teslimi

1)       Ticaret Sicil Gazetesi

2)       İşletme ve İşletmeci Bilgileri

1 Gün

17

Turizm Yatırımı Belgesi

(Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri)

(2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu)

Yatırım Belgesi Teslimi

1)       Ticaret Sicil Gazetesi

2)       İşletme ve İşletmeci Bilgileri

1 Gün

18

Bağış kitap alma ve ihtiyacı olan kurum/kuruluşlara verilmesi

1)       Dilekçe

2)       Elektronik posta(e-mail), posta veya faks talep edilmektedir.

30 Gün

19

Kütüphanelerde film çekme

Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.

1)       Dilekçe

20 Gün

20

Kütüphanelerde fotoğraf çekme

Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.

1)       Dilekçe

3 Gün

21

Kütüphanelerde röportaj isteği

Valilik onayı gerekmektedir.

1)       Dilekçe

5 gün

22

Profesyonel Turist Rehberliği vize işlemleri

1)       Hizmet İçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi

2)       Savcılıktan alınan Sabıka Kaydı.

2 Gün

23

Profesyonel Turist Rehberliği

42. Madde (Ek Madde) den Kimlik Müracaatı için istenilen belgeler

1)       Dilekçe

2)       Diploma (Aslı veya noter onaylı sureti)

3)       Gezi Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

4)       Sabıka Belgesi

5)       KPDS Sonuç Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

6)       Sağlık Raporu

7)       İkametgah Belgesi

8)       Nüfus Cüzdanı Sureti

9)       Fotoğraf (3 adet)

10)    Banka Dekontu (Ziraat Bankası Tahsilat Kodu: 60.00.09 (Kurumsal Hesap) Turizm Gelirleri DÖSİMM hesabına 20 TL)

20- 25 Gün

   

   24

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler İçin:

1.Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2.Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

3.Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

4.Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

5.Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar İçin:

1.Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2.Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)

3.Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4. Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

5.Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6.Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

 Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

25

Define Arama Ruhsatı

1-Dilekçe,

2-Tapu,

3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi,

4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap

numarasını belirten vaziyet planı,

5-Define yeri fotoğrafları,

6-Define aranacak yer için muvafakat name

2 ay

26

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu 12. Maddesi Gereğince Yardım Talebi

2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete):

A)PROJE  İÇİN  İSTENİLEN  BELGELER                    

a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli)

b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı   

c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

f) Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği

g) Sit paftası ve imar durumu ile ilgili belge (ilgili belediyeden)

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)

B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına  ve tahmini bedeline ilişkin rapor

b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi

f) )Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

g)Kanuni tebligat adresi,  Valilikten havaleli müracaat dilekçesi

h) Kadastro Müdürlüğü’nden kadastral durum belgesi (harita plan örneği)     

Yıl içinde  alınan müracaatlar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmekte olup, Bakanlığımızca oluşturulan değerlendirme komisyonunca işleme tabidirler

27

Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri

Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaatları halinde, Elazığ’da gezilebilecek tarihi ve  turistik yerler hakkında bilgi, kent  planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir.

Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün

www.elazigkulturturizm.gov.tr  ve http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/elazig

web adreslerinden de bilgi edinilebilir.

Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda

5 gün

28

Özel Tiyatrolara Maddi Katkı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete):

a)      Dilekçe

b)      Afiş, davetiye örnekleri

c)      Gider belgeleri

d)      Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak

Proje 2 gün içinde Bakanlığa sunulur

29

Korsan Yayın İhbarı İşlemi

5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

a)  Dilekçe

15 Gün

30

Cumhuriyet Savcısı Güvenlik ve Emniyetten Gelen Kitap, CD, DVD, VCD vb.nin Bandrol Tetkiki

5224 ve 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde:

a)      Resmi Yazı

b)      Kitap, CD, DVD, VCD

1 ay

31

Salon Tahsisis ve Sergi Açma

 

a)  Dilekçe

5 Dakika

32

Turizm İstatistik Bilgi Talebi

1-Dilekçe

30 Dakika

33

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

Tanıtım Amaçlı Çekimler

-TicariAmaçlı Çekimler

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkinYönerge:

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği )

b) Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı  ile  uyruklarının açıkça belirtildiği)

b) Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

15 Gün

34

 

     Mevzi İmar planı

-       Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri

-       HES Projesi

-       Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

-       2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

-       2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

       Dilekçe ile  Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

15 gün

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda

35

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete):

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini  için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır

36

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Bulunan Yazma Eserlerden Yararlanma

a)      Hangi eserden, ne amaçla yararlanmak istediğine dair dilekçe

b)      Nüfus cüzdanı  fotokopisi

c)      “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük” uyarınca ödenmesi gereken ücretin banka dekontu.

1 saat