Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÖZEL HUKUKA TABİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYONLARI

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNCE DUYURULUR

ÖZEL HUKUKA TABİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYONLARI

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yapılan yardımlara ilişkin işlemler 2863 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği hazırlanan ve 15.07.20005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Kimlere Yardım Yapılır?

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere yapılır.

Yardımın Türleri Nelerdir?

Yardım 3 türlü yapılabilir.

Bunlar ayni (malzeme), nakdi (parasal) ve teknik yardım biçiminde olmaktadır.

Nakdi Yardım: Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımıyla ilgili proje hazırlanması ve uygulamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak parasal yardımı kapsar.

Teknik Yardım: Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek rölöve-restitüsyon- restorasyon projeleri ile bunlara ilişkin mühendislik projelerininin hazırlanması sürecinde belge, bilgi ve personel desteği sağlayacaktır.

Ayni Yardım: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım sürecinde değerlendirilmek üzere mal, eşya ve malzeme olarak sağlanacak her tür yardımı yapacaktır.

Yardım Almak için Başvuru Nasıl Yapılır?

Taşınmaz kültür  varlığı malikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvururlar:

·    Proje Başvuruları için :12.10.2014

·    Proje Uygulama Yardımları için ; 27.12.2014 tarihleridir.

Proje ve proje uygulama yardımlarının kullandırılması sırasında bugüne kadar karşılaşılan sorunlar nedeniyle Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde yer alan proje ve proje uygulama yardımları için istenen belgeler Bakanlığımızca yeniden düzenlenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teslim edilen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                           Tahsin ÖZTÜRK

                                                                                                                                    İl Kültür ve Turizm Müdürü

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca yapılan yardımlara ilişkin işlemler 2863 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği hazırlanan ve 15.07.20005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin Başvuru başlıklı 5. maddesinde " .... Belge eksiği bulunan başvuru dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve talep sahibine iade edilir." hükmü ile Yardımdan ikinci kez yararlanma başlıklı 16. maddesinde de "Taşınmaz kültür varlığının korunmasına yönelik yardımlardan yararlananların, yeniden yardım talep edebilmesi için mücbir nedenler dışında yardımdan yararlandığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on (10) yıl geçmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Ancak bugüne kadar proje ve proje uygulama yardımı başvuru dosyalarının çoğunluğunun Yönetmeliğin 5.maddesine uygun olarak iletilmemesi nedeniyle dosyalardaki eksik belgeler İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar sonrasında tamamlanarak Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonuna sunulmuştur.

 

Proje ve proje uygulama yardımlarının kullandırılması sırasında bugüne kadar karşılaşılan sorunlar nedeniyle Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde yer alan proje ve proje uygulama yardımları için istenen belgeler yeniden düzenlenerek yazımız ekinde iletilmektedir.

Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda iletilecek proje ve proje uygulama yardımlarına ilişkin başvuru dosyalarının bahse konu Yönetmeliğin 5.maddesi gereği yazımız ekinde yer alan belgeler tamamlatılmadan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne iletilmemesi, belge eksiği bulunan başvuru dosyalarının iletilmesi halinde ise dosyaların Komisyona sunulmadan geri iade edileceği ayrıca proje ve proje uygulama yardımı verilen taşınmazlara ilişkin 2. kez yapılan yardım taleplerin Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen koşulları sağlamadan iletilmemesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.