Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Duyuru: Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin "Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi" Alma Zorunluluğu Hk.

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Kanun ile Turizmi Teşvik Kanununda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 3 – 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler:

MADDE 5 – Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur. Ancak, Bakanlıkça bu süre uzatılabilir.

Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ve ordu evleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu değildir.MADDE 17 – 
2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler; 13 üncü, 14 üncü, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler hariç bu Kanuna, 1593 sayılı Kanunun 178 inci maddesine, 222 sayılı Kanunun 61 inci maddesine, 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine tabidir. Ancak bu işletmeler için 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı aranır. Bunların mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamındaki hakları devam eder.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.

Bu madde kapsamında belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konular ile belgelendirme usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu  kapsamda,  Bakanlığımızca  hazırlanan  Basit  Konaklama  Tesisleri  İle  Plaj  İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe göre; turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ve kamu misafirhaneleri hariç, ilgili idarelerce 28.07.2021 tarihine kadar (belediye veya özel idare) işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş ilimizdeki tüm konaklama tesisleri ekteki başvuru dilekçesini doldurarak Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belgelendirme işlemi Valiliğimizce yapılacaktır.

28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa i
ş
yeri açma ve çal
ış
ma ruhsat' alan
konaklama tesislerinin basit konaklama turizm i
ş
letmesi belgesi almak için Valili
ğ
inize (
İ
l Kültür ve
Turizm Müdürlü
ğ
ü) ba
ş
vuruda bulunmalar
ı
halinde bu ba
ş
vurular
ı
n i
ş
lem yap
ı
lmalcs
ı
z
ı
n, 2634 say
ı
l
ı
Kanunun 5 inci maddesi üçüncü f
ı
kras
ı
nda yer alan
"Yetkili idare taraf
ı
ndan i
ş
yeri açma ve çal
ış
ma
ruhsat
ı
verilen konaklama i
ş
letmelerinin bu ruhsat' ald
ı
klar
ı
tarihten itibaren bir y
ı
l içinde Bakanl
ı
ktan
turizm i
ş
letmesi belgesi almalar
ı
zorunludur."
hükmü uyar
ı
nca Bakanl
ığ
a e- Devlet üzerinden ba
ş
vuru
yapmalar
ı
konusun

28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesisleri 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı  verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsat' aldıkları  tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları  zorunludur." hükmü uyarınca Bakanlığa e- Devlet üzerinden başvuru yaparak Turizm İşletmesi Belgesi almaları gerekmektedir.
2021 YlLl BASİT KONAKLAMA TESISI VE PLAJ İŞLETMELERI BELGE ÜCRETİ VE HARÇLARI

Belge ücreti için  Ziraat Bankası (IBAN: TR350001001745034831705539) hesabına 500 TL,
Müessese harcı  olarak belirlenen 514,80 TL'nin ise 9251 koduyla dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesi olarak vergi dairelerine yatırılacaktır.  

 BELGE TÜRÜ BELGE ÜCRETİ (TL) MÜESSESE HARCI (TL)
 BASİT KONAKLAMA TESİSİ 500,00 514,80
 PLAJ İŞLETMELERİ 500,00514,80


Başvuru Dilekçesi bktb.pdf