Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün "Mali Yardım" Genelgesi 2015/04

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı : 57066432-313.01 04.93i / o O3/2015

Konu :Mali Yardım

GENELGE

2015/ OCf

02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanların tespiti ve ülkemiz turizmine kazandırılması içerikli çalışmalar Bakanlığımız tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir niteliğe sahip olması; konaklama, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında; çevrenin korunması, mahalli idarelerce yapılan hizmetlerin kesintisiz ve güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması, düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi önem arz eden hususlara bağlıdır. Bu bağlamda altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve üst yapıların da güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması sürdürülebilir nitelikteki bir turizm için yerine getirilmesi gereken temel hususları oluşturmaktadır. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile belirlenen Bakanlığımız görev yetki ve sorumlulukları kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri öncelikli olmak üzere turizm potansiyeline sahip olan illerin mahalli idarelerinden (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya

alt yapı uygulamalarına (katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıüna tesisi-sistemleri, kanalizasyon-kolektör hattı veya şebekesi, içme suyu tesis ve sistemleri, trafo ve aydınlatma sistemleri, kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları, WC ve fosseptik, çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi vb) ilişkin olarak hazırlanan ve mevcut ödenekler kapsamında gerçekleştirilme imkanı bulunmayan projelere mali yardım yapılması amaçlı gelen ödenek talepleri Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmekte ve karşılanmaya çalışılmaktadır. Mahalli İdarelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödenekler, Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip alınan genel onay çerçevesinde Mahalli İdarelere ( İl Özel İdareleri, Belediyelere ve Mahalli İdare Birliklerine ) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmaktadır. Bu çerçevede söz konusu ödeneklerin izlenebilmesi, zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılması için turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına Bakanlığımız adına Yatırım ve İşleüueler Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak yardımların aşağıda belirtilen şekilde

gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerinde;

1- a) Talep yazısı,

b)     Gerekçe raporu,

c)   Talebe ilişkin encümen kararı (il daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu),

ç) Proje uygulama alanına ait doküman (onaylı imar plam, vaziyet planı, harita, v.b.)

d)Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile, yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamalar için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),

Telefon: 03122128300/2549 Faks: 03122235448

E-Posta: Elektronik Ağ:

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Haydar KUTLAY

Elektronik Müh.

2015-

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

e) Uygulanacak proje ( proje yapımı talebinde istenmez),

f) Yaklaşık maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),

g) Yapılacak işin zaman çizelgesini veya işin yapım süresini gösteren belge ( Ek 1),

h) Yardım talep edilen işe ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),

ı) Mali yardım alınması halinde, alman mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname (Ek 2), içeren yetkilisince imzalanmış 1 takım dosya (mali yardım talep dosyası) ile Belgelerin asili arı ya da ilgili idarenin yetkilisi tarafından aslının aynıdır şekilde onaylı suretleriyle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) veya Bakanlığımıza müracaatın yapılması, (Bakanlığımız veya Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işe ait özel protokol yapılmak suretiyle, turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamaları kapsamında yaptırılacak işler ile ilgili olarak bütçeden ödenek aktarılması için mali yardım talep dosyası istenmez ve bu işler için Ek 4 'teki protokol düzenlenmez.)

2-Yardım taleplerinin öncelikle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) yapılması

ancak, Bakanlığımıza doğrudan yapılan başvuruların da işleme alınması,

3-Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yapılan başvurularda mali yardım talep

dosyasımn Valilikçe eksiksiz ve uygun olarak alınması, incelenmesi, listelenmesi, arşivlenmesi ve Valiliklere eksiksiz ve uygun olarak sunulan dosyadaki belgelere göre Ek-3 deki Mali Yardım Talep Listesinin doldurulması, “İnceleyen”, “Kontrol Eden” tarafından imzalanması ve ilgili mercii tarafından onaylanarak bir üst yazı ekinde Bakanlığa iletilmesi,

4-Mahalli İdarelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının bir yıl öncesinde

yapılan taleplerinin karşılanmaması durumunda bu Genelge kapsamında, varsa eksik belgelerin tamamlanması ile talebin güncellenmesi, bir yıldan önceki taleplerin güncellenmeyerek yeni talep olarak müracaat edilmesi,

5- Bakanlığa iletilen söz konusu taleplerin, mali yardım için uygun görülen miktarlarını

belirlemek üzere makam onayına sunulması,

6- Gönderilen ödeneklerin ilgili idare tarafından amacına uygun ve zamanında kullanılmasını

teminen Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından; işin konusu, yetkilisi/sorumlu imza sahibi, süresi ve harcamaların takibi, ödemelerin gerçekleşme şekli, ortaya çıkabilecek ihtilafların halli ve kabul işlemlerinin bir protokol ile belirlenmesi (Ek-4) ve protokol imzalanmadan ödeneklerin kullandırılmaması,

7- Bu Genelge tarihinden önceki yıllarda gönderilmiş ve henüz kullanılmamış olan veya konu

değişikliği yapılarak kullanılması istenilen ve Bakanlığımızca uygun görülen işlerde de protokol (Ek-4) yapılması,

8- Uygun görülen taleplere ilişkin gönderilen ödeneğin Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından işin gerçekleşme durumuna göre ilgili idare hesabına aktarılması,

9- Ödenek gönderilen her iş için, ilgili idare tarafından inşaat süresince ve işin tamamlanmasını müteakip “ ............. Yapımı işi Kültür ve Turizm Bakan! ığı/mn tarafından/katkılarıyla

yapılmaktadır/yapılmıştır.” ibaresinin bulunduğu levhaların görünür şekilde yer almasının sağlanması,

10- Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ) , her yılın Ocak ayı sonuna kadar, bir

önceki mali yıla ait gönderilen bütün ödenekler ile birlikte önceki yıllarda gönderilen, ancak

tamamlanamayan veya tamamlandıktan sonra ödeneği artan işlere ait bilgilerin, Ek-5 deki ÖdenekKullanım Formu üzerine eksiksiz doldurulması ve onaylanarak gönderilmesi,

Telefon: 03122128300/2549 Faks: 03122235448

E-Posta: Elektronik Ağ

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Haydar KUTLAY

Elektronik Müh.

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

11-Mahalli İdarelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılan ödeneğin

amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunca takip ve kontrol edilmesi gerekmekte olup, bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin mali ve hukuki sorumluluk, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunun en üst amirine ait olduğundan; harcama belgelerinin birer nüshasından oluşan dosyamın Valiliklere ( İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) iletilerek muhafaza edilmesi,

12- Mali yardım talebi konusuna ilişkin, varsa kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve konu ile ilgili mevzuat kapsamında alınması gerekli izinlerle birlikte her tür iş ve işlemlerin; talebin sahibi olan Mahalli İdareler ( İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ) veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından alınmasının sağlanması ve yürütülmesi,

13-Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından, Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin yerinde kullanımının, titizlikle takip ve kontrol edilmesi, amaç dışı ödenek kullanımına fırsat verilmemesi, kamu kaynaklarının verimli ve etkin b ir şekilde kullanılması için azami gayret gösterilmesi,

14- İhtiyaç duyulduğunda ildeki kamu kurum ve kuruluşları teknik personelinden istifade

imkanlarının araştırılması, gerek görüldüğü takdirde Bakanlığımızdan teknik yardım talep edilebilmesi, Uygun görülmüş olup, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ilgili idareler taralından yürütülen iş ve işlemlerin bu Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülmesi esastır. “Mahalli İdarelere Yardım” içerikli olan ve Bakanlığımız tarafından Valiliklere iletilen 2014 yılı ve daha öncesine ait Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                            Prof. Dr. A. Haluk DURSUN

                                                                                                              Bakan a.

                                                                                                              Müsteşar

EKLER:

1- Yapılacak İşin Yapım Süresini Gösteren Belge Örneği (1 sayfa)

2- Taahhütname Örneği (1 sayfa)

3- Mali Yardım Talep Listesi Örneği (1 sayfa)

4- Protokol Örneği ( 3 Sayfa)

5- Ödenek Kullanım Formu (1 sayfa)

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

Telefon: 03122128300/2549 Faks: 03122235448

E-Posta: Elektronik Ağ. .E7lek^tro ni™k Müh.

 

 

EK-1                                                                                                                          

 

          YAPILACAK İŞİN YAPIM SÜRESİNİ GÖSTEREN BELGE ÖRNEĞİ

………………….İli,……………..…..İlçesi,………………….Mahallesinde yer alan  ……………………………………işi için talep ettiğimiz ödeneğin tamamının Bakanlığınızca gönderilmesi halinde talebe konu iş……………………… hafta/ayda tamamlanacaktır.

                                                                       Tarih / İmza

                                               (Başvuruda Bulunan İlgili İdarenin Yetkilisi)

 

 

 

   EK-2                                                                                                        

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

………………….İli,……………..…..İlçesi,………………….Mahallesinde yer alan  …………………………….…işi için Bakanlığınızca ödenek gönderilmesi halinde, söz konusu ödeneğin gönderilen amaç dışında kullanılmayacağını taahhüt ederim.

                                                                      Tarih / İmza

                                               (Başvuruda Bulunan İlgili İdarenin Yetkilisi)

 

 

 

EK-3

Ek-3
2015/04 NOLU GENELGE KAPSAMINDAKİ  TURİZM AMAÇLI ALTYAPI VEYA ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN MALİ YARDIM TALEP LİSTESİ
Sıra NoTalebin Geldiği YerTalebin Konusu *Talebe Ait EvrakTalep Edilen Miktar (TL)Talebe Konu İşe Ait  Önceki Yıllara Dair Ödenek DurumuAçıklamalar
İlİlçeBelediyeİl Öz. İdr.BirlikTarihSayıYılıMiktarı
             
             
             
             
             
             
             
             
             
* TALEBİN KONUSU KISMINA; UYGULAMA ALANINA AİT  VARSA MAHALLE,CADDE, SOKAK VB.  İSİMLERİNİN DE YAZILMASI GEREKLİDİR.
YUKARIDAKİ LİSTEDE YAZILI YEREL YÖNETİMLERE AİT YARDIM TALEP DOSYALARININ 2015/04 NOLU GENELGE GEREĞİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EKSİKSİZ VE UYGUN OLARAK TESLİM ALINDIĞINI VE ARŞİVLENDİĞİNİ ONAYLARIZ.
İNCELEYENKONTROL EDENONAYLAYAN
(İl Kültür ve Turizm Müdürü)
İMZAİMZAİMZA
ADI SOYADIADI SOYADIADI SOYADI
ÜNVANIÜNVANI

 

      

 

  EK-4                                                                                                                                        

PROTOKOL

1-      AMAÇ:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültür ve turizm amaçlı faaliyetler çerçevesince, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerince, turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödeneklerin, tahsisi, takip edilmesi ve zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılmasının sağlanmasıdır.

2-      DAYANAK:

Bu protokol, Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3-      TARAFLAR:

………………….. Valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

………………….. Belediye Başkanlığı

……………….. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ( YİKOB )

………………….. İl Özel İdaresi

……………….. Birlik

4-      TANIMLAR:

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Bakanlık", ………………….. Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) “Valilik”, ………………….. Belediye Başkanlığı “Belediye”,  ………………. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı“YİKOB”, ………………….. İl Özel İdaresi “İdare”, ………………. Köylere Hizmet Götürme/Altyapı/Çevre/Turizm vs. Birlikleri “Birlik” olarak anılacaktır.

5-      KONUSU:

Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce kültür ve turizm amaçlı çevre düzenleme ve alt yapı projeleri kapsamında tahsis edilen …………………. TL ödeneğin  ……………………. İli ……………… Belediyesi/ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı/ İl Özel İdaresi/ Birliği’nce yaptırılan ....................................................................... işinde kullanılmasıdır.

6-      GENEL HÜKÜMLER

a-) Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik, protokol konusu işin bedeli olan ve Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce gönderilen ……………………….. TL yardım, Ödeme Emrinde yazılı olduğu şekilde …………………………………………………… işi için kullanılacaktır. Söz konusu ödeneğin harcanmasına-kullanılmasına konu olan; mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi şeklinde yapılacak tüm iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata göre yapılacaktır.

b-) Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik, söz konusu ödeneğin harcanmasında, yürürlükteki tüm mevzuata uymak zorundadır. Yürürlükteki mevzuata uyulmadığı takdirde tüm sorumluluk ve sonuçlarından Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik yetkilileri sorumlu olacak olup, Bakanlığın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c-) Yardıma konu olan yer ile ilgili her türlü yasal izin, onay, ruhsat vb belgeler, Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik'lerce alınacak olup, ilgili onay/ izin ve/veya gerekli belgeler alınmadan herhangi bir imalat yapılmayacaktır.

ç-) Bu işe dair tüm vergi ve harçlarla ilgili yükümlülükler Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik' e aittir.

d-) Yardıma konu işlerle ilgili düzenlenen projeler ve yapılan imalatla ilgili her türlü fen’i mesuliyet Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik ' e aittir.

e-) Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik'çe, mali yardıma konu olan iş ile ilgiliyüklenici firmayaödeme öncesi ve sonrası Bakanlık taraf olarak gösterilmeyecektir.

f-) İşin yapımı sırasında ve sonrasında çıkabilecek ihtilaflardan hiçbir şekilde Bakanlık sorumlu değildir.

g-) Yardıma konu olan iş ile ilgili, Bakanlıkça gönderilen ödenek, yapılacak işin sözleşme bedelinden az ise, kalan miktar, Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından karşılanacaktır.

h-) Protokol süresi bitmiş olsa dahi yardıma konu olan işin, kamu kaynaklarının verimli kullanılması dikkate alınarak ekonomik ömrünü uzatmak için korunması, bakımı, onarımı vb işlemler, Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından yapılacaktır.

ı-) İşin Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından ihale edilerek yapılmış olması durumunda; Fatura, İhale Onay Belgesi, İhale Komisyon Kararı, Sözleşme, Hakediş Raporu ile diğer harcama belgelerinin onaylı suretleri (isim, imza, mühür), Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından, Valiliğe (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) hitaplı yazısı ekinde sunulacaktır.

 i-) İşin Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından ihale edilmeden yapılması durumunda; Doğrudan Temin Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Tutanağı, Hakediş (düzenlenmiş ise), Fatura ile diğer harcama belgelerinin var ise Sözleşmenin onaylı suretleri (isim, imza, mühür), Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından Valiliğe (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) hitaplı yazısı ekinde sunulacaktır.

j-) Valilik, gönderilen ödeneğin projesine uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti amaçlı Komisyon oluşturacaktır. Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik; Komisyonun yerinde yapacağı çalışmalar için her türlü kolaylığı sağlayacak bilgi, belge, rehberlik ve ulaşım hizmetlerini verecek, gerekli hallerde araç-gereç, kalacak yer temin edecek, konu ile ilgili laboratuar, test vb. istenilmesi durumunda da gerekli testlerin ivedilikle yetkili laboratuarlarda yapılmasını sağlayacaktır.

k-) Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından, harcama evraklarının Valiliğe teslim edilmesine  müteakip, harcama evraklarının ve işin mahallinde kontrolünden sonra, bu protokolün ( j ) maddesinde bahse konu Komisyonun hazırlayacağı, işin projesine uygun olarak yapıldığının  tutanakla tespiti ve işin gerçekleşme durumuna göre, gönderilen ödeneğin, Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik hesabına aktarılması sağlanacaktır.

l-) Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra Ödeme Emir Belgesi, Banka Talimatı ve ödemeye ilişkin Dekont Valilikte arşivlenecektir.

m-) Ödenek gönderilen her iş için, Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından inşaat süresince ve işin tamamlanmasına müteakip “………………….. Yapım işi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından/ katkılarıyla yapılmaktadır/ yapılmıştır” ibarelerinin bulunduğu levhaların görünür bir şekilde yer alması sağlanacaktır.

n-) Yardıma konu olan işler mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasının sağlanması esastır.

      7-   PROTOKOLÜN SÜRESİ:

Bu protokol taraflarca imzalanıp Vali/ilgili Vali Yardımcısının onayına müteakip                                                                                                                           yürürlüğe girer, …………….  tarihinde sona erer.

8-      EK PROTOKOL YAPILMASI:

Ek protokol yapılması veya protokole ek madde konulması tarafların uygun görüşü ve Vali/ilgili Vali Yardımcısının onayı ile yapılır.

9-   HARCAMANIN TAKİBİ:

Belediye/ YİKOB/ İdare/ Birlik tarafından, yapılan ödemelere ait onaylı ödeme belgeleri ile bu protokolün 6- ( j ) maddesinde kurulan komisyon tarafından hazırlanacak tutanak ve işe ait fotoğraflar ile varsa diğer belgelerin bulunduğu bir dosya ……………. Valiliğine teslim edilecektir.

      10- İHTİLAFLARIN HALLİ:

Bu protokolün tatbikatında doğacak anlaşmazlıkların halli için ……………………….. Mahkemeleri yetkilidir.

      11- YÜRÜRLÜK:

Bu protokol ……./……/……………. tarihinde ……… sayfa, üç ( 3 ) suret ve …… madde olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Beld. Bşk./ YİKOB Bşk/

İl Özel İd. Gn. Sek./

/Birlik Müd.

OLUR

…../……/……

VALİ

 

EK-5

2015/04 GENELGE GEREĞİ TURİZM AMAÇLI ALTYAPI VEYA ÇEVRE DÜZENLEMESİNE AİT ÖDENEK KULLANIM FORMU.                                 Ek-5
Sıra NoÖdenek Yılı İlİlçe BelediyeBirlikİl Özel İdare Yatırım İzleme Koor. Bşk. İşin AdıGönderilen ÖdenekHarcanan ÖdenekKalan Ödenekİşin Durumu (*)Açıklama
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
*) İşin durumu tamamlandı/ devam ediyor
ONAYLAYAN
(İl Kültür ve Turizm Müdürü)
İMZA
ADI SOYADI